W dniu 7 marca 1948 roku w lokalu przy ulicy Kościelnej 1, uroczyście otwarto dwie biblioteki publiczne, miejską i powiatową. Każda zajmowała po 2 pokoje, pomieszczenia o powierzchni 50 m2 na parterze nowego ratusza mieszczącego się przy ul. Kościelnej. Stanowiły one odrębne jednostki organizacyjne różniące się zadaniami statutowymi. Biblioteka Miejska była zobligowana do służenia mieszkańcom miasta, powiatowa do dostarczania książek mieszkańcom innych miejscowości w powiecie poprzez zorganizowane biblioteki i punkty biblioteczne na terenie jej działania. Do jej zadań należały również funkcje instrukcyjno-metodyczne w stosunku do podległych bibliotek działających na terenie powiatu. Pierwszym kierownikiem biblioteki była Wiera Bednarska. W marcu 1948 roku księgozbiór liczył 1123 woluminy, z czego 705 zakupił Zarząd Miejski od Pana Jerzego Liczkowskiego, likwidującego prywatną wypożyczalnię książek, a 418 woluminów biblioteka otrzymała jako dar z Ministerstwa Oświaty.

Symbioza lokalowa obu bibliotek trwała do jesieni 1950 roku. Wówczas w budynku Starostwa otwarto Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Koszalinie z siedzibą w Białogardzie. Tam przeniesiono siedzibę Biblioteki Powiatowej. Biblioteka Wojewódzka została przeniesiona do Koszalina na przełomie 1954 i 1955 roku. W związku z zaistniałą sytuacją Biblioteka Powiatowa zostaje ponownie przeniesiona na ul. Kościelną, dzięki czemu zostaje zrealizowane ostatecznie podstawowe zadanie mające na celu reorganizację powiatowej sieci bibliotek publicznych. Od tego momentu wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną stanowią całość organizacyjną o nazwie Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Lokal biblioteki powiększył się o pomieszczenia na pierwszym piętrze.

Na podstawie dekretu wydanego przez Ministra Kultury i Sztuki Centralnego Zarządu Bibliotek w 1957 roku powstał oddział dla dzieci. Jest on miejscem, w którym dzieci mogą wypożyczać książki, stanowi również pewnego rodzaju świetlicę. Bibliotekarze zapewniają najmłodszym czytelnikom różnorodne sposoby spędzania wolnego czasu, które uczą dzieci szacunku dla książki oraz rozwijają ich wyobraźnię i zainteresowania.

Wraz ze zwiększeniem się liczby ludności i budową nowych osiedli, w 1973 roku utworzono Filię nr 1 na osiedlu Chopina, natomiast w roku 1976 Filię nr 2 na osiedlu Kochanowskiego, którą w 1995 roku przeniesiono na osiedle Kołobrzeska.

Od chwili powstania Miejska Biblioteka Publiczna w Białogardzie prowadziła różne formy upowszechniania czytelnictwa. Przez długie lata popularne były spotkania z pisarzami i autorami, dyskusje literackie, konkursy, itp. Wraz z rozwojem środków masowego przekazu formy te tracą swe znaczenie. W dalszym jednak ciągu dzieci pozostają wierne imprezom czytelniczym. Świadczy o tym prawie czterdziestoletnia działalność zespołu kukiełkowego działającego przy oddziale dla dzieci.

Zmiany przyniosła Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białogardzie ustawa samorządowa z dnia 8 marca 1990 r., która wszystkie biblioteki publiczne stopnia podstawowego, to znaczy gminne, miejsko-gminne i miejskie, przekazała spod opieki państwa pod kuratelę samorządów terytorialnych. W związku tym Rada Miejska w Białogardzie uchwałą z dnia 28 maja 1991 powołała do życia Zakład Budżetowy Kultury i Sportu (ZBKiS), który z ramienia samorządu przejął opiekę nad instytucjami kulturalnymi miasta, w tym również nad Miejską Biblioteką Publiczną. Oznaczało to dla niej utratę samodzielności finansowej. Stan ten uległ zmianie dopiero po 10 latach, kiedy to Rada Miejska wydała uchwałę z dnia 26 stycznia 2001 r „w sprawie podziału Zakładu Budżetowego Kultury i Sportu i utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej i Zarządu Obiektów Sportowych w Białogardzie”.

Właścicielem budynku, w którym mieściła się biblioteka, był PKO BP. W roku 1994 w związku z modernizacją własnej placówki bank zażądał od MBP czynsz za wynajem pomieszczeń, którego wysokości biblioteka nie mogła zaakceptować. W związku z tym Rada Miejska zaproponowała zmianę lokalu. W dniu 28 listopada 1994 r. zaczęto przewozić zbiory biblioteczne - dzięki pomocy uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych - do pomieszczeń po Żłobku Miejskim przy ulicy Kochanowskiego 15. Od 12 grudnia 1994 roku Miejska Biblioteka Publiczna funkcjonowała w nowej, większej placówce.

W roku 2000 rozpoczęła się komputeryzacja MBP. Władze miasta zakupiły z funduszu Phare trzy komputery oraz program biblioteczny MAK z Biblioteki Narodowej i przystąpiono do stopniowej komputeryzacji procesów bibliotecznych.

Od połowy 2002 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białogardzie działalność rozpoczął Klub Europejski, w którym każdy z czytelników mógł znaleźć bogaty wybór literatury dotyczącej integracji europejskiej. Klub Europejski zorganizowano przy współudziale środków Unii Europejskiej z funduszu Phare.

Miejska Biblioteka Publiczna dysponuje 79270 wol. (stan na 31.12.2004 r.) bogatym zestawem czasopism rozmieszczonych w budynku głównym, tj. Działach - Czytelnia dla dorosłych, Wypożyczalnia dla dorosłych oraz Czytelnia i Wypożyczalnia dla dzieci i dwóch filiach. W 2004 roku biblioteka utworzyła w swojej siedzibie Białogardzkie Centrum Informacji, dzięki czemu udało się rozszerzyć zakres działalności informacyjnej. Plany na najbliższe lata przewidują rozwój informatyzacji „e-biblioteka”. Spełnieniem marzeń białogardzkich bibliotekarzy byłoby wybudowanie nowej siedziby biblioteki wieńczącej 60- lecie bibliotekarstwa w Białogardzie.