Biblioteka informuje czytelnika o zbliżającym się końcu okresu wypożyczenia książek drogą elektroniczną, o ile czytelnik poda swój adres e-mail i będzie przestrzegał jego aktualizacji.

Za przetrzymanie książek ponad termin Biblioteka nalicza i pobiera opłaty w kwocie 0,20 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się dzień po upływie 2 tygodni od wyznaczonego terminu zwrotu, z zastrzeżeniem obiektywnych powodów niedotrzymania terminu. W czasie 2 tygodni, o których mowa powyżej, Biblioteka informuje czytelnika o upływie terminu zwrotu i konieczności zwrotu książek w formie upomnienia zwykłego. O przekroczeniu daty zwrotu książek oraz o opłatach za ich przetrzymanie Biblioteka informuje również pocztą tradycyjną.

Czytelnik zobowiązany jest zwrócić Bibliotece poniesione przez nią koszty przesyłek pocztowych i upomnień (monitów wysłanych pocztą tradycyjną). Po otrzymaniu upomnienia czytelnik powinien bezzwłocznie zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne oraz uiścić ewentualną karę regulaminową. W przypadku braku skuteczności wysyłanego upomnienia, Biblioteka powiadomi o ostatecznym zwrocie wypożyczonych materiałów w terminie 4 tygodni od wysłania pierwszego monitu zwykłego listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, po czym w przypadku braku reakcji ze strony czytelnika powierzy wyegzekwowanie zwrotu materiałów bibliotecznych oraz kar regulaminowych przez firmę windykacyjną.

Odstąpienie od uiszczenia kary przez czytelnika może nastąpić tylko na podstawie decyzji dyrektora Biblioteki zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą RM Białogard nr II/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Białogard lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg. Czytelnik, który nie rozliczył się z daną agendą Biblioteki nie może korzystać z innych placówek w sieci bibliotecznej.

pliki do porbrania: 

- Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności

Oświadczenie o stanie majątkowym